GÜNEŞ TARLASI GİZLİLİK POLİTİKASI VE KVKK AYDINLATMA METNİ
     Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı KVKK’nın 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uygun olarak Güneş Tarlası ticari işletmesi ve www.gunestarlasi.com internet sitesi veri sorumlusu Ömer Yapıcıoğlu tarafından hazırlanmıştır.
  Tanımlar
  
Bu aydınlatma metninde yer alan;
a) İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
b) Kanun: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu,
c) Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
d) Kişisel veri: Kişiyi, doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan bütün verileri (ad, soyad, doğum tarihi, doğum yeri, ikamet adresi, telefon numarası, ses kaydı, fotoğrafı), ifade etmektedir.


Kişisel Verilerin İşlenmesinde Uyulacak Esaslar
Kanunun 4’üncü maddesine göre kişisel veriler ancak bu kanunda ve diğer ilgili mevzuatta düzenlenen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilecektir. İlgili kişilerin kişisel verilerinin işlenmesi sırasında www.gunestarlasi.com sitesinin uymayı taahhüt ettiği ilkeler şunlardır:
a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Aydınlatma Yükümlülüğünün Kapsamı
Veri sorumlumuz, Kanunun “veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü” başlıklı 10’uncu maddesine istinaden aşağıda sayılan hususlarda ilgili kişilere bilgi vererek aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılacaktır;
a) Veri sorumlusu ile (varsa) temsilcisinin kimliği,
b) Kişisel verilerin işlenme amacı,
c) Kişisel verilerin kimlere, hangi amaçla aktarılabileceği,
d) Kişisel veri toplamanın hukuki sebebi ve yöntemi,
e) 11’inci maddede sayılan diğer hakları, Bu kapsamda;
Veri sorumlusu: www.gunestarlasi.com ve Güneş Tarlası ticari işletmesi adına Ömer Yapıcıoğlu, Toplanan veriler: Ad – soyad, T.C. Kimlik numarası, banka hesap bilgileri, telefon numarası, ikamet adresi ve elektronik posta bilgileri, Kişisel verilerin işlenme amaçları: ilgili kişilerle sözleşme imzalanarak hukuki ve ticari ilişki kurulabilmesi, sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, toplanan bilgiler vasıtasıyla ilgili kişinin kimliğinin doğrulanabilmesi, ilgili kişilere yönelik düzenli bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerinde bulunulabilmesi, ilgili kişi adına fatura düzenlenebilmesi. Kişisel verilerin paylaşılacağı taraflar ve paylaşma amacı: Kişisel veriler, yasal zorunluluğun gerektirdiği hallerde adli merciler ile kamu kurum ve kuruluşlarından gelen taleplerin karşılanması amacıyla paylaşılmaktadır.

Kişisel veriler herhangi bir sebeple yurt dışına aktarılmamakta; yurt dışındaki gerçek veya tüzel kişilerle paylaşılmamaktadır. Kişisel verileri toplama yöntemi ve hukuki sebebi: www.gunestarlasi.com sitesindeki kayıt formunun doldurulması esnasında beyan edilen veriler ve “Yatırımcı Ve Katılımcı Sözleşmesi”nde beyan edilen veriler ile kayıt prosedürünün devamında ilgili kişiden alınan ödeme bilgileri olmak üzere üç yöntem ile kişisel veriler toplanmaktadır. Kişisel verilerin elde edilmesindeki hukuki sebepler; mevzuattan ve sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve veri sorumlusunun meşru menfaatinin korunmasıdır. www.gunestarlasi.com ve Güneş Tarlası ticari işletmesi, elde ettiği kişisel verileri, işbu KVKK aydınlatma metninde öngörülen koşullar haricinde üçüncü kişilerle paylaşmayacağını, belirtilen amaçlar, sebepler ve yöntemler haricinde kişisel verileri toplamayacağını, işlemeyeceğini ve aktarmayacağını taahhüt eder.

İlgili Kişinin Hakları İlgili kişiler, Kanunun 11’inci maddesinde sayılan hususlarda www.gunestarlasi.com veri sorumlusuna müracaat ederek talepte bulunma ve bilgi isteme hakkına sahiptir. Kanunun 11’inci maddesi çerçevesinde www.gunestarlasi.com sitesi ve Güneş Tarlası ticari işletmesine yöneltilen talepler, mevzuatta öngörülen sınırlar çerçevesinde ve mevzuatta öngörülen sürede cevap verilecektir. Bu bağlamda ilgili kişiler, 11’inci maddede sayılan hususlardaki taleplerini açık ve anlaşılır bir biçimde ifade etmek suretiyle iletisimgunestarlasi@gmail.com e-posta adresine iletebilecektir. www.gunestarlasi.com, ilgili kişilerden gelen yazılı taleplere 30 gün içerisinde vereceğini beyan etmektedir. Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri www.gunestarlasi.com ve Güneş Tarlası ticari işletmesi, işlediği kişisel verileri kanunda öngörülen süre boyunca ve kanuna uygun şekilde muhafaza edecektir. Elde edilen kişisel verilerin saklanma süreleri aşağıdaki gibidir:
a) Abonelik kayıtları: Abonelik süresi boyunca
b) Finansal işlemlere ilişkin tüm kayıtlar: 10 yıl
                                                                                                 KVKK Açık Rıza Beyanı
www.gunestarlasi.com ve Güneş Tarlası ticari işletmesi tarafından şahsıma sunulan işbu KVKK aydınlatma metni vasıtasıyla; toplanan kişisel verilerimin neler olduğu, hangi amaçla toplandığı, elde edilme sebebi ve yöntemi, hangi amaçla ve kimlerle paylaşılacağı, yurtdışına aktarılıp aktarılmayacağı, ne kadar süreyle muhafaza edileceği ve ne zaman silineceği hususlarında açık, net ve anlaşılır şekilde bilgilendirildim. Sayılan hususlarda açık rıza sahibiyim ve kişisel verilerimin KVKK’da ve işbu metinde öngörülen koşullara uygun şekilde toplanmasına, işlenmesine, aktarılmasına, paylaşılmasına ve muhafaza edilmesine onay verdiğimi kabul ve beyan ediyorum. İlaveten verdiğim kişisel bilgilerimin Güneş Tarlası çalışanlarınca işletme faaliyetlerinin devamlılığının sağlanması amacıyla işlenmesine onay veriyorum. Kanunun 11’inci maddesinde düzenlenen haklarım konusunda açık, net ve anlaşılır şekilde bilgilendirildiğimi beyan ve kabul ediyorum.